فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

خدمات کلینیک

خدمات کلینیک:

  • - تشکیل پرونده برای بیمار
  • - ویزیت منظم و دوره ای بیماران
  • - بررسی دقیق کبد چرب با آزمایشات تخصصی
  • - ارجاع جهت الاستوگرافی و یا بیوپسی از کبد در صورت لزوم
  • - آموزش به بیمار
        - مشاوره تغذیه